REGULAMIN MAKARAKA Studio Dziecięcej Aktywności S.C.

I. Definicje - Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:
1.1. Organizator – MAKARAKA Studio Dziecięcej Aktywności S.C
1.2. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika;
1.3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach lub Warsztatach;
1.4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
1.5. Zajęcia – zajęcia o charakterze edukacyjnym, artystycznym lub innym, określonym w ofercie Organizatora, z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;
1.6. Warsztaty – zajęcia dla rodziców lub opiekunów dzieci, a także dla innych osób, określone w odrębnej ofercie Organizatora;
1.7. Usługi – Zajęcia, Warsztaty oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;
1.8. Bilet – dokument uprawniający do jednorazowego skorzystania z Usług;
1.9. Umowa - Karnet – dokument stanowiący dowód podpisania umowy na wybrane zajęcia- Usługi, uprawniający do skorzystania z wybranych i opłaconych Usług w ilości większej niż 1 (jedna) w określonym terminie.

II.Postanowienia ogólne
1.Oferta zajęć edukacyjnych skierowana jest do dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Organizator zakłada taką możliwość, że na zajęcia zostanie przyjęte dziecko młodsze niż przewidywalna dolna granica wiekowa.
2.Dziecko zapisywane jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa). Nie ma możliwości samodzielnej zmiany terminu zajęć.
3. Organizator świadczy następujące usługi:
3.1 Organizacja Zajęć i Warsztatów dla dzieci i dorosłych,
3.2 Organizacja imprez urodzinowych,
3.3Organizacja imprez okolicznościowych,
4. Organizator świadczy Usługi na podstawie następujących umów:
a) umowa o świadczenie Usługi jednorazowej – w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, na podstawie wykupionego Biletu jednorazowego wstępu na wybrane Zajęcia, Warsztaty lub do Krainy Zabaw Twórczych, czy do Łączki dla Bączka za cenę określoną w Cenniku;
b) umowa o świadczenie Usługi przez czas określony na podstawie wykupionego –KARNETU na ZAJĘCIA, obejmujący okres semestralny jesienno – zimowy, wiosenno – letni (tryb semestralny)
c) umowa o świadczenie Usługi przez czas określony KARNET KRAINA ZABAW TWÓRCZYCH I ŁĄCZKA BĄCZKA obejmujący kolejne 5 bądź 10 wejść, przy czym karnet jest imienny i bezzwrotny oraz nie ma możliwości przekazania go osobom trzecim;
d) Okresy świadczenia Usług określone są szczegółowo w Cenniku oraz w Karnecie. Zajęcia nie odbywają się w dni wolne ustawowo od pracy oraz w okresie międzyświątecznym jak i dniach wolnych ustalonych ustawowo w szkolnictwie.
5. Organizator MAKARAKA Studio Dziecięcej Aktywności S.C. nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni przez Klienta.

III. Korzystanie z Usług
1. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć maksymalnie dwoje Opiekunów;
2. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem i osobą prowadzącą Zajęcia;
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć ; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika;
4. Do udziału w Warsztatach uprawnieni są Opiekunowie oraz inne osoby dorosłe;
5. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem.
6.Dziecko biorące udział w Zajęciach może, za zgodą Opiekuna, pozostać pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć (Opcja „Opieka"). Z opcji „Opieka" mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 36miesiąca życia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi „opcja Opieka" z uzasadnionych powodów. Dziecko korzystające z Opcji Opieka musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć, wyjątek stanowią zajęcia BRYKAMY bez Mamy. gdzie dzieci na czas trwania zajęć zostają pod opieką prowadzącego zajęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia Usług nieobjętych opcją nieodpłatnego udziału.
8. W przypadku rezygnacji z opłaconego Biletu lub Karnetu Kraina Zabaw Twórczych Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych Usług.
9.W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę, ani do zaproponowania kolejnego terminu Usługi, która nie została wykorzystana; Organizator może jednak zaoferować rekompensatę np. w postaci biletu wstępu na Salę Zabaw Twórczych lub Łączkę Bącza.
10.W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innej Usługi uzgodnionej z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanej Usługi zamiennej Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę. Ponadto istnieje możliwość 2 krotnego odrabiania zajęć w trakcie semestru( jeżeli istnieją równoległe zajęcia przypadające w inny dzień tygodnia), z zastrzeżeniem że odrabianie zajęć następuję w miesiącu w którym opuściło się zajęcia. W przypadku braku równoległej grupy istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w innych wybranych zajęciach. W ramach rekompensaty za kolejne nieobecności Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego skorzystania z ŁĄCZKI BĄCZKA i KRAINY ZABAW TWÓRCZYCH – każdorazowo przez 1 godzinę.Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od daty jej zawarcia z zastrzeżeniem, że nie będą zwracane pieniądze za miesiąc, w którym została zawarta umowa. Istnieje także możliwość wypowiedzenia umowy w trakcie trwania semestru, w takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia za miesiąc, w którym rezygnuje oraz 50 % ceny za kolejny miesiąc.
11.Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Usług.
12.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.

IV.Kraina Zabaw Twórczych i Łączka Bączka
1. Kraina Zabaw otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki, z wyjątkiem terminów, w których odbywają się Imprezy Zamknięte lub Organizator ustali inne godziny.
2. Z Krainy Zabaw Twórczych i Łączki Bączka mogą korzystać dzieci w wieku od 1 miesiąca, przy czym dzieci do lat 3 pozostają wyłącznie pod opieką do 2 pełnoletnich opiekunów z wyłączeniem sytuacji, w trakcie, których Organizator ma prawo ustalić inne zasady, co do ilości opiekunów.
3. Korzystanie z Krainy Zabaw Twórczych i Łączki Bączka płatne jest według odrębnego Cennika.
5. Kraina Zabaw Twórczych oraz Łączka Bączka wyposażona jest w zabawki i pomoce edukacyjne, które mogą być swobodnie wykorzystywane przez Uczestników podczas pobytu w MAKARAKA, nie mogą być natomiast wynoszone poza siedzibę Organizatora bez zgody Organizatora. W przypadku naruszenia niniejszej zasady Organizator ma prawo do wystawienia faktury na kwotę stanowiącą równowartość zabranego przedmiotu i obciążenie nią Klienta.
6. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania miejsca lub zabawek (np. rzucanie zabawkami, stawanie na przedmiotach do tego nie przeznaczonych etc.) odpowiada rodzic lub opiekun - do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia.
7.Nie wolno wnosić jedzenia i napojów do Krainy Zabaw Twórczych i do Łączki Bączka. Spożywanie posiłków i picie może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu – pomieszczenie z zaadoptowaną kuchnią. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada rodzic lub opiekun - do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia.

V. Organizacja urodzin
1. Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie „Zlecenia Organizacji Urodzin" oraz wpłata zaliczki zgodnie z Cennikiem. Cena imprezy urodzinowej uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju imprezy. Cena kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie i określona jest w „Zleceniu Organizacji Urodzin".
2. Rezygnacja z terminu urodzin powinna zostać dokonana osobiście w lokalu Organizatora poprzez odpowiedni zapis na „Zleceniu Organizacji Urodzin".
W takim przypadku zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu urodzin są następujące:
a) w przypadku rezygnacji z imprezy nie później niż 3 tygodnie przed jej terminem może nastąpić zwrot 70% zaliczki lub przesunięcie na inny termin z zachowaniem pełnej wartości zaliczki,
b) w przypadku rezygnacji z imprezy pomiędzy trzecim a pierwszym tygodniem przed terminem urodzin może nastąpić zmiana terminu organizacji urodzin w MAKARAKA z zachowaniem 50% zaliczki albo rezygnacja z organizacji urodzin bez zwrtotu zaliczki
c) W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 7 dni przed imprezą zaliczka nie podlega zwrotowi, ewentualnie 30% zaliczki może być przeznaczone na inny termin urodzin.
3. Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe i jest ściśle określony w Zleceniu Organizacji Urodzin. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
4. Dodatkowe atrakcje podczas urodzin rozpoczynają się punktualnie, o ustalonej podczas zapisów godzinie.
5. Przyjęcie urodzinowe kończy się o ustalonej godzinie. Animatorzy rozpoczynają wówczas sprzątanie. Goście powinni opuścić lokal w ciągu 15 minut od zakończenia przyjęcia. Po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona dopłata w wyskości 100 zł za każe pół godziny.
6. Organizator zapewnia prowadzenie zabawy urodzinowej, przez co najmniej jednego wyznaczonego Animatora (wyjątek stanowią Urodziny Rodzinne – bez animatora). Liczba Animatorów zależna jest od liczby oraz wieku uczestników. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin lub inna określona w Zleceniu Organizacji Urodzin. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 3 roku życia - każde dziecko do 3 roku życia musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. W czasie trwania urodzin rodzice dzieci zaproszonych mogą przebywać w Makaraka, jednakże nie w ilości przekraczającej ilość zaproszonych dzieci, jesli ilość rodziców jest większa niż ilość dzieci - gości urodzinowych jest naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 zł za każdą osobę.
7. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba dokonująca zgłoszenia urodzin.
8. Organizator przewiduje możliwość organizowania innych niż urodzinowe imprez zamkniętych, których warunki oraz cena zostanie indywidualnie uzgodniona.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy urodzinowej. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów zaliczki zamawiającemu urodziny lub zagwarantowania rekompensaty np. w postaci jednorazowego biletu wstępu na Salę Zabaw.
10.Zasady organizacji : Imprezy urodzinowe organizujemy w: soboty i niedziele - godz. 10:00-12:00,13:30-15:30, 17:00-19:00 (istnieje możliwość przedłużenia imprezy). Termin urodzin należy zarezerwować minimum 7 dni przed imprezą (urodziny z dodatkową atrakcją 14 dni przed imprezą). Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki przelewem lub bezpośrednio w Studio Dziecięcej Aktywności MAKARAKA w wysokości 200zł oraz podpisanie umowy o organizacji przyjęcia urodzinowego. W przypadku braku wpłaty zaliczki po dokonaniu wstępnej rezerwacji termin automatycznie przepada w przeciągu 3 dni bez wcześniejszego informowania o anulowaniu rezerwacji. Wstępnej rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie .Podczas rezerwacji należy podać planowaną liczbę gości.  Ostateczną liczbę gości należy zgłosić co najmniej 5 dni przed urodzinami. Podanie liczby gości ułatwi nam zaplanowanie zabaw, przygotowanie rekwizytów, stołu z poczęstunkiem etc. Minimalna liczba osób biorących udział w zabawie to 10 osób. W cenę wliczone jest 12 zaproszeń - każde kolejne zaproszenie to koszt 3,50 zł sztuka. Opłata za zorganizowanie urodzin jest nie mniejsza, niż opłata zgodna z liczbą z głoszonych uczestników. Wychodząc Państwu naprzeciw- nieobecność 2 osób z Państwa gości zgłoszonych traktujemy ulgowo-czyli nie ponoszą Państwo za nie opłat. W przypadku gdy liczba uczestników jest większa od liczby zgłoszonej, opłata jest zgodna z faktyczną liczbą dzieci biorących udział w przyjęciu( za każdą dodatkową osobę klient dopłaci 10 % do ceny wyjściowej za osobę). Za gości uważane są wszystkie obecne dzieci biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas urodzin(zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne itp.)Dzieci podczas urodzin są pod opieką animatorów(ich liczba jest dostosowana do liczby i wieku uczestników).Wyjątek stanowią dzieci poniżej 3roku życia(każde dziecko musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach). W przypadku jeśli na urodzinach zostaje rodzeństwo zaproszonych dzieci do lat 2 pobierana jest opłata 50 %, za starsze dzieci pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem urodzinowym.

Urodziny kończą się o ustalonej godzinie. Animatorzy zaczynają wówczas sprzątanie. Goście powinni opuścić lokal w przeciągu 15min.od zakończenia przyjęcia. Po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona dopłata w wysokości 100zł(za każde rozpoczęte 30min).W Makaraka wszyscy Duzi i Mali bez wyjątku bawią się w skarpetkach bądź obuwiu zmiennym.

VI. Imprezy okolicznościowe: bale, teatrzyki, warsztaty dla dzieci itp.
1.W przypadku rezerwacji miejsca na imprezeie pobierany jest zadatek  i musi zostać wniesiony najpóźniej 3 dni po dokonaniu rezerwacji.
2.Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wcześniejszego wniesienia opłaty - zadatku.
3.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów Uczestnikom lub zagwarantowania rekompensaty np. w postaci biletu wstępu na Salę Zabaw lub na inną wybraną imprezę. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie  przez Uczestnika wpłacony zadatek  na poczet imprezy nie będzie zwracany.
4.Warunkiem wejścia na imprezę jest uiszczenie pełnej opłaty.
5.W przypadku nieobecności dziecka na imprezie nie ma możliwości zwrotu kosztów.
6.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie MAKARAKA Studio dziecięcej aktywności.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 7. Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz.926 z późn. zmianami) oraz oraz do wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych np. profil Facebook, strona internetowa.

8. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy środkami komunikacji elektronicznej ( e-mail. sms, media społecznościowe) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U, nr 144, poz 1204 z późn. zmianami.

VII. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.
2. W razie rezygnacji przez Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie oraz na stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć i Warsztatów. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2002 roku nr. 101, poz 926 z późn. zmianami), a w szczególności wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Makaraka S.C., która jest Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.3 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

Uczestnik potwierdza, że jest świadom/a, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Makaraka S.C., w celach i zakresach określonych w treści Polityki Prywatności MAM oraz, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną

8. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, media społecznościowe), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U.nr 144, pozycja 1204, z późn. zmianami.)

Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego, swojego dziecka, jubilata i zaproszonych gości na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych Makaraka S.C. w publicznych środkach komunikacji (internet, prasa) oraz materiałach drukowanych promujących Makaraka S.C.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco informowany o nowościach, promocjach i zmianach w Makaraka!

Adres: ul. Oliwkowa 29
81-589 Gdynia

tel. 586290018
kom. 606619494
kom. 604450190

email: info@makaraka.pl